Reglement

Wedstrijdreglement

 

 

Rondgang 2017

 

Indeling.

De viertallen voor deze rondgang zijn als volgt ingedeeld:
Dames: twee klassen met viertallen
Heren: twee klassen met viertallen

Rondgang.

De rondgang bestaat uit
9 ronden van ieder 20 ballen = 180 ballen,
Een ronde wordt in hetzelfde kegelhuis verkegeld. Er wordt gekegeld op verschillende dagen van de week.


Deelname. Alle deelneemsters en deelnemers moeten lid zijn van de Twentsche Kegel Bond. Ze nemen persoonlijk en op eigen naam deel aan de wedstrijden. De kegelclubs zullen bijdragen in de kosten, voor alle leden, die ongeacht het aantal ronden, aan de rondgang deelnemen. De leden van kegelclubs mogen uitsluitend aan de wedstrijden deelnemen onder hun eigen naam. Mocht blijken, dat een deelneemster of deelnemer onder een andere naam heeft gegooid, dan wordt hiervan melding gemaakt aan het secretariaat van de T.K.B. en zullen alle aanspraken op eventuele prijzen, promotie en kampioenschap als verloren moeten worden beschouwd, zowel voor de desbetreffende persoon als voor haar of zijn kegelclub.

Wedstrijdreglement.

Op deze rondgang is van toepassing het wedstrijdreglement van de Twentsche Kegel Bond, en waarin deze niet voorziet, het wedstrijdreglement van de K.N.K.B.

Persoonlijk Kampioenschap.

De kegelaarster en kegelaar, die in deze rondgang het hoogste hout over 9 van de 9 rondes werpt, is kegelkampioene resp. kegelkampioen van de Twentsche Kegel Bond. Eindigen meerdere personen met een gelijk aantal hout, dan worden eerst het aantal treffers geteld, vervolgens het aantal negens, achten, enz. een en ander gerekend over de gehele rondgang. Alleen de personen, die minimaal 9 rondes hebben mee gegooid en uitgegooid (dus 180 ballen hebben gegooid), kunnen de eerste, tweede of derde prijs behalen. Alleen de persoonlijke kampioenen worden afgevaardigd naar de nationale kampioenschappen.

Clubkampioenschap.

Het damesviertal en het herenviertal, die in deze rondgang in 9 rondes het hoogste hout gooit is Clubkampioen van de Twentsche Kegel Bond. Bij een gelijk aantal hout wordt dezelfde procedure gevolgd als bij het Persoonlijk Kampioenschap. De leden van een combiclub tellen voor het clubkampioenschap als 1 club. Een combiclub bestaande uit dames en heren geldt als herenclub. De clubkampioenen worden uitgenodigd voor de selectiewedstrijden in Regio Oost 1

 

Klasseringnormen 2017

Door het bestuur van de KNKB zijn de volgende normen vastgesteld:
Klasse A: heren 78.000 – 90.000, dames 71.000 – 90.000
Klasse B: heren 67.000 – 77.999, dames 62.000 – 70.999
Klasse C: heren 00.000 – 66.999, dames 00.000 – 61.999.
Klasse AA: Personen die in 2016 niet de verplichte 150 ballen hebben gegooid

Kegelaars en kegelaarsters zijn voor wat betreft de speelsterkte ingedeeld in “klassen”. De KNKB heeft hiervoor een indeling met behulp van letters. De klassengrenzen worden ieder jaar door het KNKB bestuur vastgesteld, na advies door de consuls op de vergadering van consuls in december.

De KNKB klassering staat op uw KNKB lidmaatschapskaart voor het lopende jaar.
De tabel geldt voor het jaar 2016 en is gebaseerd op de klassering wedstrijd resultaten van vorige jaren. Het gemiddelde is zoals gebruikelijk over 10 ballen. (Zie ook de uitzondering hieronder).

De eis is dat men 120 ballen onder wedstrijdomstandigheden heeft gegooid om in een KNKB-klasse te worden opgenomen. Heeft men minder dan 120 ballen op de klasseringlijst dan is men voor de KNKB in klasse AA ingedeeld.

AA-kaarthouders worden niet toegelaten op B klasse wedstrijden en in het algemeen niet automatisch uitgenodigd voor A klasse wedstrijden. AA kaarthouders kunnen alleen deelnemen aan A klasse wedstrijden indien er voldoende plaats is en ze zich eventueel hebben gekwalificeerd.

Uitzonderingsregel 1 (m.i.v. 2005): Een kegelaar(ster) die afgelopen jaar niet in de gelegenheid was om 120 ballen te gooien, maar tenminste 50 ballen heeft gegooid kan toch in aanmerking komen voor een gewone klassekaart (geen “AA” kaart). Daarvoor moet in het voor-vorige jaar wel zijn uitgegooid (120 ballen). De klasse wordt nu bepaald naar het gemiddelde resultaat over die 120 ballen + de 50 (of meer) ballen van beide jaren.


Voorbeeld: Als dame gooide u in 2008 150 klasseringballen en kreeg in 2009 dus een klassekaart (A, B of C-kaart). In 2009 was u bijv. door ziekte niet in staat om 150 ballen te gooien, maar gooide wel 60 klasseringballen. Uw klasse wordt nu berekend over 150 + 60 ballen.


Uitzonderingsregel 2 (m.i.v. 2007: Op de Algemene Ledenvergadering van 2006 is een nieuwe regel goedgekeurd. Een kegelaar(ster) die afgelopen jaar in de A-klasse uitkwam, en die in het jaar daarvoor tenminste gemiddeld 3 hout meer had gegooid dan de limiet, krijgt onafhankelijk van het behaalde klasseringresultaat weer een “A”-kaart.

Voorbeeld: Als heer gooide u in 2008 gemiddeld: 76+3=79 hout (of beter), dus kreeg u in 2009 een A-kaart. Op grond van deze nieuwe regel krijgt u in 2010 weer een A-kaart. Deze regel is ingevoerd om A-kaart houders die bijv. wegens gezondheidsproblemen een jaartje wat minder gooien niet in de B-klasse (of lager) te laten uitkomen.

Deze regels worden door de KNKB automatisch toegepast bij de jaarkaarten voor het nieuwe jaar.

Promotie en degradatie.

Promotie. In alle klassen, zowel bij de dames als bij de heren, zal het viertal van de kegelclubs die kampioen worden automatisch promoveren. De drie daarop volgende viertallen, die boven de laagst geplaatste viertallen in de hogere klassen, zijn geëindigd. Deze drie viertallen zullen dan eventueel degraderen.
Degradatie. In alle klassen, zowel bij de dames als bij de heren, zal het viertal van de kegelclubs, die het laagst geplaatst zijn automatisch degraderen. De drie daarboven geplaatste viertallen zullen degraderen indien zij minder hebben gegooid dan de viertallen van clubs, die op de tweede, derde en vierde plaats geëindigd zijn van de daarop volgende klasse.
Opmerking promotie en degradatie. Voor de hoogste en de laagste klassen geldt het volgende:
In de hoogste klasse is alleen degradatie mogelijk.
In de laagste klasse is alleen promotie mogelijk.

Samenstelling viertallen.

Ieder opgegeven lid heeft een persoonlijk score formulier. Op dit formulier wordt per persoon het hout per geworpen bal genoteerd. In deze rondgang dus het hout voor maximaal 18 x 10 ballen = 180 ballen. Deze formulieren blijven gedurende de gehele rondgang onder berusting van de Twentsche Kegel Bond. De formulieren mogen niet worden meegenomen. De formulieren worden opgezonden naar de K.N.K.B.

Per club worden de vier hoogst geplaatsten per ronde voor het eerste viertal geteld, de volgende vier voor het tweede viertal, enz. De personen, die niet in een viertal kunnen worden geplaatst, worden persoonlijk genoteerd. Elke club krijgt na afloop een formulier, waarop het gegooide hout per persoon, het totaal van het eerste viertal, het tweede viertal, enz. vermeldt staat. Op dit formulier staan ook vermeld de totalen van de viertallen.

Gooischema.

De kegelclubs dienen 20 minuten voor de voor hun club vastgestelde aanvangstijd op de kegelbaan aanwezig te zijn.
Op het eerste verzoek van de baandleiding zal met de wedstrijd moeten worden begonnen. De besturen van de clubs dienen erop toe te zien, dat er geen vertragingen optreden, doordat er o.a. teveel personen met dezelfde bal gooien, waardoor er een kegelbaan stil kan komen te liggen. De baanleiding is bevoegd  hiertegen onmiddelijk op te treden.

Griffiers.

De kegelclubs verplichten zich door deelname aan deze rondgang, tijdens de wedstrijden van de Rondgang, bekwame griffiers beschikbaar te stellen.

Wedstrijdleiding.

Per kegelhuis is de leiding en verantwoording in handen van een officieel door de Twentsche Kegel Bond aangestelde baanleiding, die zich kan laten bijstaan door assistenten. Iedere deelneemster en deelnemer aan de rondgang is verplicht de aanwijzingen van de baanleiding op te volgen.

 PROEFBAL

 Bij de rondgang mag je èèn proefbal per baan voorgooien. Dit van te voren duidelijk aangeven bij de griffier met ja of nee als je hiervan gebruik wil maken.Dus men gooit nu ieder 11 ballen waarvan de eerste een proefbal is.

 

Uitslagenlijst.

Uitslagenlijsten kunnen per E-mail, of via de website  worden ontvangen. Hierdoor zijn de resultaten in principe sneller beschikbaar en geeft het minder werk voor het wedstrijdsecretariaat. De kosten van deze service bedraagt per club € 5,- voor de E-mail en de website. De uitslagenlijst kan ook persoonlijk per post ontvangen worden, hiervoor zijn de kosten € 5,- Leden kunnen zich ook persoonlijk abonneren op de per post toegestuurde uitslagenlijst ad € 10,- Gaarne per email of per post aanmelding bij de wedstrijdleider, de heer Wennink.

Technische Storingen.

Bij een technische storing van de kegelinstallatie, waarbij onmiddellijke reparatie niet mogelijk is of mogelijkerwijze langer zal duren dan 45 minuten, kan in overleg met baanleiding en baanhouders de wedstrijd, op de betreffende banen, worden gestaakt. Gelegenheid tot voor- of nagooien zal worden gegeven binnen 3 x 24 uur op dezelfde banen van het betreffende kegelhuis. Een en ander vanzelfsprekend in overleg met baanhouder en wedstrijdleiding.

Alle ballen, die voor het plaatsvinden van het defect zijn gegooid, blijven overeenkomstig de landelijk vastgestelde regels, gehandhaafd.

Het is beslist niet toegestaan in de vierbaans kegelhuizen de wedstrijd voort te zetten op de andere, niet aangewezen, twee banen.

Uitsluiting.

Het bestuur van de Twentsche Kegel Bond houdt zich het recht voor om kegelclubs of hun leden, die niet de volle medewerking verlenen aan een goed en ordentelijk verloop van de rondgang, van deelname uit te sluiten.

Voor- of nagooien.
Voor- of nagooien is tijdens de ronden alleen toegestaan tussen 19.00 uur en 19.30 uur voorafgaand aan de speelavonden van de Rondgang 2017. Nagooien is alleen mogelijk tijdens een rondgangronde in het volgens programma vastgestelde kegelcentrum of de volgende ronde in hetzelfde kegelcentrum. Scores die gegooid zijn buiten de vastgestelde ronde, worden niet meer verwerkt in de scores van de club. (Dus geen achteraf correctie meer) Degene, die hiervan gebruik wenst te maken, moet dit kenbaar maken bij de betreffende wedstrijdleiding uiterlijk de week voorafgaande aan de ronde.

Vóór of tijdens de 9e ronde moeten alle niet gegooide ronden zijn ingehaald. Nagooien na de laatste rondgangdag is niet mogelijk.

Het is na ronde 9 dus niet meer mogelijk om dan nog na te gooien.

De baandleiding neemt contact op met de baanhouder voor afstemming over openstelling van de baan, voorafgaande aan de wedstrijden.

AANSPRAKELIJKHEID.

De Twentsche Kegel Bond noch het Bestuur kunnen op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor vermissing van of beschadiging aan kleding, schoeisel, kegelmateriaal of voor eventuele blessures etc., opgelopen vóór, tijdens of na afloop van de, door of namens de Twentsche Kegel Bond gehouden wedstrijden, in welke vorm dan ook. Deelname aan deze wedstrijden geschiedt op eigen risico.

Wij wensen u een gezellige Rondgang 2017 met veel hout en veel kegelplezier .

Het Bestuur van de Twentsche Kegel Bond.

OPMERKINGEN:

120 KLASSERINGSBALLEN
Enkele aandachtspunten:

  • - Persoonlijke kampioenen worden degenen die 180 ballen hebben gegooid. - Mogelijkheid tot deelname van een combiclub voor uitsluitend de clubklassering.
  • - De avonden waarop gegooid kan worden wisselen tijdens de Rondgang.
  • - Bij alle wedstrijden zorgen de clubs voor griffiers


VOOR OF NAGOOIEN:

Zeer beperkt mogelijk, maximaal 4 personen per avond. Uitsluitend in overleg met de baanleiding, minimaal 1 week voor de betreffende ronde. Voor “ vaste “ voorgooiers is in principe geen ruimte. We hebben teveel en tevaak klachten gekregen over het uitlopen van de Rondgangavonden vanwege teveel voorgooiers. Voor/na-gooien alleen van 19.00 uur tot 19.30 uur

 

KLASSENORM 2017

De klassegrenzen zijn per 1 januari 2017 gewijzigd en wel als volgt:

De bovenste 10 procent van de Ranglijst A-klasse

De volgende 30 procent van de ranglijst B-klasse

De volgende 60 procent van de ranglijst C-klasse

De aldus toegewezen klasse geldt voor het daarop volgend jaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright T.K.B. Enschede © . All Rights Reserved